Rivers and their tributaries

Share:

KNOWLEDGE PHILIC PRESENTS...

                    geography

       Rivers and their tributaries


River
Tributaries
Ganga
1. Gomti 2. Ghaghra 3. Gandak 4. Kosi 5. Yamuna 6. Son 7. Hoogly
Yamuna
1. Chambal 2. Sindh 3. Betwa 4. Ken 5. Tons 6. Hindon
Godavari
1. Indravati 2. Manjira 3. Bindusara 4. Sarbari 5. Penganga 6.Pranahita
Krishna
1. Tungabhadra 2. Ghataprabha 3. Malaprabha 4. Bhima 5. Vedavati 6. Koyna
Cauvery
1. Kabini 2. Hemavathi 3. Simsha 4. Arkavati 5. Bhavani
Narmada
1. Amaravati 2. Bhukhi 3. Tawa 4. Banger
Indus
1. Sutlej 2. Dras 3. Zanskar 4. Shyok 5.Gilgit 6. Suru
Brahmaputra
1. Dibang 2. Lohit 3. Jia Bhoreli (Kameng) 4. Dikhow 5. Subansiri 6. Manas
Damodar
1. Barakar 2. Konar
Ravi
1. Budhil 2. Nai or Dhona 3. Seul 4. Ujh
Mahanadi
1. Seonath 2. Hasdeo 3. Jonk 4. Mand 5. Ib 6. Ong 7. Tel

No comments