Ranklist of CGLe 2015 Tier-1 & Tier-2 alongwith marks

Share:
Ranklist of CGLe 2015 Tier-1 & Tier-2 alongwith marks

Hello philic's
we have uploaded a file for checking your rank alongwith marks.
Here, you can see your rank according to tier-1 & tier-2 marks of CGLe 2015.

Click here to know the rank

Click here  to know the rank according to both tier-1 & tier-2 marks.

Rank
Roll No.
Name
CAT 1
CAT 2
CAT3
T2P1
T2P2
T2_TOTAL
T1 Marks
Total
1
3206138660
RAVI SHANKAR SINGH
187.5
167.5
355
160
515
2
2201327624
ANIL KUMAR
188
167.5
355.5
157.5
513
3
8002033626
KASA ARAVIND
196
163
359
153.25
512.25
4
2201295176
LOVE GUPTA
192.5
173.75
366.25
144.75
511
5
2201252726
RATTAN SHARMA
195
165
360
151
511
6
2407018449
MAYANK GUPTA
190
175
365
145
510
7
2405090914
PARUL MITTAL
195
161.25
356.25
153
509.25
8
2002003845
MOHA VASHISHTHA
190
168.75
358.75
148.5
507.25
9
2201344663
ARUNA RANI
192.5
163.25
355.75
151
506.75
10
2201399971
AASTHA SIHAG
191
164.25
355.25
151
506.25
11
2002026809
AKASH SHARMA
181
166.25
347.25
157.5
504.75
12
2201414379
ABHISHEK CHOUDHARY
192.5
166.25
358.75
144.75
503.5
13
4604018053
PUJA AGARWAL
190
171.25
361.25
142
503.25
14
2201341745
PRANAY BHATIA
181.5
174.25
355.75
147.5
503.25
15
1601064539
VIJAY
197.5
164
361.5
141
502.5
16
2405120512
BHARAT LAL
197.5
152.75
350.25
151
501.25
17
2201247787
SACHIV NEHRA
184
168.75
352.75
148
500.75
18
2201415031
GAURAV KALHAN
193
174.5
367.5
132.75
500.25
19
2201385143
ROHIT SINGH BIST
190.5
158.75
349.25
151
500.25
20
2201357526
VIVEK KHARB
183
157.5
340.5
159.75
500.25
21
1401013252
ABHINAV BANSAL
179
168
347
152.25
499.25
22
2201281355
ANURAG GARG
182.5
162.75
345.25
154
499.25
23
2201425029
DEEPAK DALAL
191
160
351
147
498
24
2002029303
DHIRAJ SINGH
180
167.25
347.25
150
497.25
25
2201163080
SANDEEP KUMAR
6
190
152.5
342.5
154.75
497.25

No comments

Hot